10/04/15

Nozomi
skin -Glam Affair - Katra skin [ Asia ] Party 03 NB to c88
eyes IKON Sovereign Eyes - Sky 
hair [DUE] Nozomi (NEW)
dress Glam Affair - Omega Dress  White
pose Vestige - Natulous