11/03/15

KatraGlam Affair - Katra skin - Africa
Skin Fair 2015
March 13th-29th

eyes IKON Charm Eyes - Coffee

hair .~Tableau Vivant~ Sherilyn hair

body Maitreya Mesh Body - Lara V2.1